หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย


logo

ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย
สามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย
ได้ที่ ศฝร.ภ.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จว.ชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๓๘๒๗ ๘๒๐1 และทางเว็บไซต์ www.policetraining2.com


- ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย
- พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
- แบบ ธภ.1 คำขออนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- แบบ ธภ.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- แบบ ธภ.3 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- แบบ ธภ.4 คำขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- แบบ ธภ.5 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- แบบ ธภ.6 คำขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
- แบบ ธภ.7 ใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
- แบบ ธภ.8 แบบคำขอรับการรับรองสถานฝึกอบรม
- แบบ ธภ.9 หนังสือรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
- แบบ ธภ.10 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการสถานฝึกอบรม
- แบบ ธภ.11 แบบคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม
- แบบ ธภ.12 คำร้องขอให้เปรียบเทียบ
- สถานฝึกอบรมทั่วประเทศ
- ข้อมูลติดต่อสถานฝึกอบรม
- แบบหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย


- ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยlogo