เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ (Provincial Police Training Center 2)
 

ปรัชญาองค์กร ( Organization philosophy )
๑. เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธา
๒. สร้างความเป็น “มืออาชีพ” ในวิชาชีพตำรวจ
๓. พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 

พันธกิจ(Mission)
๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒. บริหารและพัฒนาการศึกษา ตามระเบียบแบบแผนหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
๓. ให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชน ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
๔. ส่งเสริมท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๕. บริหารและจัดการองค์กรด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 

วิสัยทัศน์ ( Organization vision )
“ผลิตและพัฒนาข้าราชการตำรวจ สู่ความเลิศในวิชาชีพ เพื่อรับใช้ประชาชน”
 

ค่านิยมหลักขององค์กร( Core Value)
ความรู้ คุณธรรม สากล
 

อัตลักษณ์
วินัยเป็นเลิศ
 

เอกลักษณ์
ปลูกฝังคุณธรรมนำตำรวจที่ดีสู่สังคม
 

วัตถุประสงค์
(๑) ผลิตข้าราชการตำรวจที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ออกไปพิทักษ์รับใช้ประชาชน
(๒) อบรม เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจให้ทันยุคทันสมัย
(๓) การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบริการความรู้ทางวิชาการรวมถึงการบูรณาการ
การดำเนินงานร่วมกับสถาบัน และองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม และชุมชน