โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.2 วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 ณ สถานธรรมเทียนเซิง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.2 วันที่ 9-10 มีนาคม 2564  ณ สถานธรรมเทียนเซิง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2


รายละเอียด :
วันที่ประกาศ : 12/03/2564 14:24:24