รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


รายละเอียด :
รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

https://drive.google.com/drive/folders/1g8gWFn9Ob1xRM3wIrO8DiUOmKRtADjh4?usp=sharing

วันที่ประกาศ : 19/01/2564 15:30:03