โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.2 วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 ณ สถานธรรมเทียนเซิง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2
Post date: 12/03/2564 14:24:24