โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ศฝร.ภ.2 โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.สมเกียนรติ  วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2
เป็นประธานดำเนินการโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วย ศฝร.ภ.2
ซึ่งมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์ทำความสะอาด
เคหะสถานและวัดโดยรอบ ศฝร.ภ.2

Post date: 18/12/2560 14:03:10