การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.2 (ปี 2560 ครั้งที่2)

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)

Post date: 17/10/2560 10:19:34