โครงการครูพี่เลี้ยงเพื่อรองรับการฝึกหัดปฏิบัติราชการของ นักเรียนนายสิบตำรวจ ครั้งที่ 1

ในวันที่ 26 พ.ค.2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2  
ได้ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการครูพี่เลี้ยงเพื่อรองรับการฝึกหัดปฏิบัติราชการของ นักเรียนนายสิบตำรวจ
ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมจุฑานนท์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 

Post date: 21/07/2560 10:25:49